Backlink là một liên kết từ trang này sang trang khác. Hay nói đơn giản, Backlink là những liên kết bên ngoài website của bạn dẫn về trang web của bạn.